MOTORLAND
MOTORLAND - Aby¶ mógł cieszyć się jazd± - MOTORLAND

WeĽ udział w konkursie! Wygraj piękny skuter!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWˇ Loteria WYGRAJ SKUTER”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazw±„Loteria WYGRAJ SKUTER”

2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem loterii jest Andrzej Lisowicz prowadz±cy działalno¶ć gospodarcz± pod nazw± „F.H.U. ANDY” z siedzib± w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 8, 35-125 Rzeszów ,NIP 813-212-99-47 REGON 690449725, EDG 10279

3. [Definicje]

3.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urz±dzaj±cy loterię oferuje wygrane rzeczowe. W niniejszym regulaminie „loteria promocyjna” zwana jest dalej „loteri±”.

3.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż zwi±zana z prowadzon± loteri± promocyjn±. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy produktów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej okrelony jest w pkt. 6 niniejszego regulaminu.

3.3 Produkt promocyjny –zakupy w sklepie dowolnego towaru , zakupionego w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej.

3.4 Sklepy promocyjne – sklep MOTORLAND ul.Lewakowskiego 8 ,35-125 Rzeszów .

4. [Zasięg loterii] Loteria ma zasięg ogólnopolski.

5. [Czas trwania loterii] Loteria zaczyna się w dniu 15.10.2009r. a kończy się w dniu 06.12.2010r.

6. [Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej] Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 15.10.2009 r. a zakończy w dniu 06.12.2010r.

7. [ Uczestnicy loterii ] Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,. W loterii mog± wzi±ć również udział niepełnoletnie osoby fizyczne wył±cznie za zgod± ich rodziców lub opiekunów prawnych. W loterii nie mog± uczestniczyć pracownicy FHU ANDY i ich rodziny.

8. [Dane osobowe] Dane osobowe Uczestników loterii s± zbierane i przetwarzane przez Organizatora wył±cznie w celu przeprowadzenia Loterii,wydania nagród i ogłoszenia wyników zgodnie z ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr.101, poz.926 z póĽn. zm.).

9. [ Dostępno¶ć regulaminu ] Pełna tre¶ć regulaminu loterii dostępna jest w biurze Organizatora loterii: FHU ANDY ul.Lewakowskiego 8 ,35-125 Rzeszów oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem www.motorland.itl.pl

10. ZASADY PROWADZENIA LOTERII

10.1 Każda osoba, która zechce wzi±ć udział w loterii powinna: dokonać zakupu dowolnego produktu w okresie od dnia 15.10.2009 do dnia 06.12.2010 , na kwotę minimum 100 złotych .

10.2 Każdy zakup za minimum 100 złotych uprawnia do odebrania kuponu loterii promocyjnej.

10.3 Wypełniony kupon należy umie¶cić w urnie znajduj±cej się w sklepie MOTORLAND mieszcz±cym się przy ul.Lewakowskiego 8, 35-125 Rzeszów.

11. NAGRODY

11.1 Nagrodami w loterii s±:

- Nagroda główna: motorower FERRO , o warto¶ci rynkowej 4600 zł ( cztery tysi±ce sze¶ćset złotych)

- Nagrody dodatkowe: akcesoria motocyklowe, dwadzie¶cia nagród o ł±cznej warto¶ci 2500 zł.

11.2 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właciwoci nagród .

11.3 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

12. LOSOWANIE

12.1 Losowanie nagrody głównej oraz nagród dodatkowych odbędzie się w dniu 06.12.2010.,

12.2 Jeden uczestnik może wygrać więcej aniżeli jedn± nagrodę, jednakże wylosowany uprzednio kupon uczestnika nie bierze udziału w losowaniu kolejnych nagród. Każdy prawidłowo wypełniony kupon stanowi jedn± odrębn± szansę w losowaniu nagród.

13. OGŁASZANIE WYNIKÓW

13.1 Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej, w terminie 7 dni od dnia losowania, telefonicznie na numer,który został podany na wylosowanym kuponie promocyjnym

13.2 Lista Laureatów dostępna będzie w biurze Organizatora do dnia 31.12.2010r. Lista sporz±dzona zostanie na podstawie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora od Laureatów.

14.WYDANIE NAGRÓD

14.1 Warunkiem odebrania nagrody głównej lub dodatkowej jest:

- wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamoci zawieraj±cym zdjęcie oraz dane zgodne z umieszczonymi na kuponie promocyjnym,

- wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody.

14.2 Nagrodę główn±, o której mowa w pkt. 11.1 niniejszego regulaminu będzie można odebrać w salonie „MOTORLAND” w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 8, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Organizatora, w zwykłych godzinach otwarcia salonu, lecz nie póĽniej niż w terminie do 31 stycznia 2011 roku.

14.3 W momencie przekazania i podpisania przez Laureata owiadczenia potwierdzaj±cego odbiór nagrody Laureat staje się wył±cznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za zdarzenia, które będ±

miały miejsce po odebraniu nagrody, a będ± dotyczyć bezporednio lub porednio nagrody.

14.4 Data wydania ostatniej nagrody to 31 stycznia 2011 r.

14.5 Nieodebranie przez Laureata nagrody w terminie, oznacza rezygnację z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnoci± Organizatora.

14.6 Regulamin nie przewiduje powtórnego losowania nagród, które nie zostały wydane z przyczyn opisanych niniejszym regulaminem. Nagrody nie wydane Laureatom pozostaj± własnoci± Organizatora.

15. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

15.1 Reklamacje mog± być zgłaszane w czasie trwania loterii promocyjnej - w terminie do 7 dni od daty wydania ostatniej nagrody tj. najpóĽniej w terminie do dnia 07 lutego 2011 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data

stempla pocztowego.

15.2 Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej osobi¶cie lub wysłana priorytetowym listem poleconym i powinna zawierać:

- imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,

- dokładny opis i powód reklamacji.

15.3 Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegaj± wył±cznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

15.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi Loterii poczt± (priorytetowym listem poleconym), z zachowaniem 7–mio dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania przesyłki Przez Organizatora (data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w s±dzie właciwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii.

15.5 Reklamacje, które wpłyn± do Organizatora po dniu 07 lutego 2011 r. nie będ± rozpatrywane

16. ZOBOWIAZANIE PODATKOWE

16.1 Wydanie nagród w loterii nast±pi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

17. ODPOWIEDZIALNO¦Ć ORGANIZATORA

17.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Laureata adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – uniemożliwiaj±c± przekazanie nagrody, jak również za niemożno¶ć odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi na własno¶ć Organizatora.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowi±zań zwi±zanych z niniejsz± loteri± będ± rozstrzygane przez S±d właciwy według siedziby Organizatora.

18.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. 2004 r., nr 4, poz. 27).

18.3 Zasady przeprowadzania loterii okrela wył±cznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe maj± charakter wył±cznie informacyjny. Wizerunek nagrody przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od jej rzeczywistego wygl±du.

ORGANIZATOR